Jdi na obsah Jdi na menu
 

 INFORMACE O TESTOVÁNÍ 2021

testovani_1_450.jpg

testovani_2_450.jpg
testovani_3_450.jpg

Letáky ke stažení

icon_pdf.gif
Leták #1   Leták #2

 

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, PO, IČO 70 837 414, telef./fax: 325 643 312, e-mail: info@zs-mesteckralove.cz
 
V Městci Králové 7. 4. 2021
           
Organizace provozu školy a školní družiny v době testování v období od 12. 4. 2021 do odvolání v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 6. 4. 2021
 
1. Provoz školy a školní družiny
Škola bude znovu otevřena od pondělí 12. 4. 2021 v celém rozsahu pro děti a žáky PS ZŠS, ZŠS a ZŠ bez omezení věku a ročníku.
Přítomnost dětí a žáků ve škole je pouze za podmínky účasti na testování.
Testování bude probíhat bezprostředně po příchodu do školy ve dnech pondělí a čtvrtek formou samoodběru.
Nebude-li dítě, žák ve škole v tyto dny, bude testování v den jeho nástupu do školy a následně ve dny podle harmonogramu školy.
Testování nemusí být v případě, má-li dítě, žák negativní test ne starší 48 hodin nebo neuplynulo-li 90 dní od prvního PCR pozitivního testu. Tuto skutečnost musí doložit ZZ potvrzením od lékaře. 
K testování se může dostavit jen dítě, žák pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
V případě testování dětí nebo žáků, kteří samoodběr nezvládnou, je dovolena přítomnost další osoby – zákonného zástupce nebo písemně pověřené osoby, která s tímto pověřením bude souhlasit. Toto testování proběhne ve vyhrazeném prostoru   ve škole. 
Neúčast na testování neumožní žákovi vzdělávání ve škole a škola nemá povinnost žáka distančně vzdělávat. Na jiném způsobu vzdělávání se domluví ZZ s třídním učitelem.
 
Školní družina bude pro přihlášené žáky otevřena v neomezeném rozsahu, vyjma ranní školní družiny v testovací dny.
V testovací dny se žáci po příchodu do školy přesunou přímo do svých tříd. Pro II. třídu je jako náhradní prostor určena místnost ŠD.
Nelze poslat ráno do ŠD netestovaného žáka.
Ranní školní družina je mimo testovací dny otevřena v neomezeném rozsahu.
 
2. Epidemiologická opatření
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Žáci, kteří mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do školy přijati. Pokud má žák alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
Pokud se u žáka objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který žáka neprodleně vyzvedne. 
Žáci si ve škole chrání dýchací cesty dle jejich individuálních možností (respirátory, zdravotnickými rouškami).
 
3. Příchod do školy
Doprovázet dítě, žáka může jen jedna dospělá osoba. Doprovázející osoba se bude v prostorách školy pohybovat vždy v respirátoru, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu.
Při vstupu do budovy školy si všichni příchozí dezinfikují ruce.
Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do školy nedocházelo ke shromažďování lidí.
Pracovníci školy po dobu pobytu v budově školy používají respirátor.
 
4. Přechod do školní družiny, odchod na oběd
Po skončení vyučování si paní vychovatelky převezmou děti a žáky, kteří odejdou na oběd v jejich kmenových třídách. Žáci II. třídy odcházející na oběd budou připraveni v přízemí na chodbě.  
Žáky, kteří neodcházejí na oběd, předají vyučující paní vychovatelce do školní družiny.
 
5. Hygienická opatření
Část dne budou žáci trávit venku, na školním pozemku nebo v okolí školy.
Hodiny HV budou beze zpěvu, hodiny TV budou nahrazeny vycházkami, pobytem venku či jiným vhodným vzdělávacím obsahem.
Žáci budou vedeni k častému důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.
Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých ročníků.
Prostory tříd budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
Pracovníci školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid školy.
Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren. 
Jednou týdně bude prováděna ionizace prostorů.
Několikrát denně provede paní školnice dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, aj.)
Pracovníci školy budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
 
6. Stravování ve ŠJ
Odchod žáků do školní jídelny a stravování žáků bude probíhat ve stejném režimu jako v období před uzávěrem školy.
 
Mgr. Romana Tůmová