Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Školní poradenské pracoviště

I. Školní poradenské pracoviště, obecný výklad
II. Školní poradenské pracoviště na Základní škole, Městec Králové, Nám. Republiky 303
III. Práce s informacemi a důvěrnými daty
IV. Program a cíl


I. Školní poradenské pracoviště, obecný výklad
1) Činnost školních poradenských pracovníků na školách je někdy označována termínem „školní poradenské pracoviště“, nejedná se však o samostatnou organizační formu nebo o jednotku v rámci školy, která má nebo by měla mít právní subjektivitu. Školní poradenské pracoviště je v základní formě tvořeno činností školního metodika prevence a výchovného poradce. V rozšířené verzi školního poradenského pracoviště je činnost metodika prevence a výchovného poradce, kterého musí mít každá škola, doplněna také činností školního speciálního pedagoga anebo psychologa. Některé školy zaměstnávají oba školní poradenské specialisty (školního psychologa a speciálního pedagoga), a to buď z vlastních zdrojů, nebo z různých grantů a dotací EU.

2) Druhým pilířem poradenského systému ve školství jsou tzv. školská poradenská zařízení. Tvoří je pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Tato zařízení zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, školy a školská zařízení.

Řadíme sem:
- speciálně pedagogické
- pedagogicko-psychologické
- preventivně-výchovné
- informační
- diagnostické
- poradenské
- metodické
- napomáhají při volbě vhodných vzdělávacích postupů
Spolupracují s orgány sociálně právní ochrany, zdravotnickými zařízeními, soudy aj.

 

II. Školní poradenské pracoviště na Základní škole, Městec Králové, Nám. Republiky 303
Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům na základě Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. K hlavním cílům patří poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Pomáhá k vylepšení sociálního klimatu školy, posílení pozitivních vztahů mezi žáky, pedagogy i rodiči. Pracoviště je zřízeno tak, aby byla zaručena ochrana dat klientů. Činnost ŠPP zajišťuje metodik prevence, výchovný poradce a speciální pedagog. Na poradenských službách školy se významně podílí třídní učitelé a ředitel školy.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Výchovný poradce: Mgr. Helena Ouředníčková
Metodik prevence: Mgr. Lenka Wágnerová 
Speciální pedagog: Mgr. Helena Ouředníčková, Mgr. Lenka Wágnerová, 
Mgr. Romana Tůmová (dle domluvy dotyčný pedagogický pracovník)

Konzultace
- žáci:  pátek 7:55 – 8:40 hodin nebo dle dohody
- rodiče:  dle dohody

Kontakt
tel.: 325 643 312, info@zs-mesteckralove, http://www.zs-mesteckralove.cz/

Za poskytování poradenských služeb na naší škole zodpovídá ředitel školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na realizaci Programu školního poradenského pracoviště, na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.
Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Škola nemá vlastního psychologa. Pro tuto oblast škola využívá psychology ze školských poradenských zařízení.

Ve škole služby zabezpečují:
• výchovný poradce
• školní metodik prevence
• speciální pedagog
• asistent speciálního pedagoga 

Služby jsou koordinovány vedením školy. Tým společně s třídními učiteli realizuje Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně-výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

 

III. Práce s informacemi a důvěrnými daty
Informace a důvěrná data o žácích, která mají poradenští pracovníci k dispozici, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/oblast-poradenstvi

 

IV. Program a cíl:
• zkvalitnit sociální klima školy,
• pracovat se všemi subjekty školy i s žáky, kteří nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti,
• posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
• umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou,
• sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření,
• poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP,
• připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením,
• zlepšit dostupnost služby i pro další vzdělávání (učební obory, SŠ, aj.)
• koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními,
• pracovat s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků),
• podílet se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků,
• podílet se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků,
• podílet se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření,
• pracovat průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňovat prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy,
• podílet se na přijímacím řízení,
• provádět diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování,
• zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků,
• provádět prevenci školní neúspěšnosti,
• koordinuje výchovné poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby výchovného poradenství (PPP, úřady práce…),
• odborně a metodicky pomáhat učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu,
• poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu,
• zajišťovat koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP,
• zajišťovat koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru.

Nadstandardní činnosti:
• osvětová a vzdělávací činnost,
• pomoc při organizaci volno časových aktivit,
• v odůvodněných případech zprostředkovávat žákům kontakt s veřejným ochráncem práv.

Výchovný poradce zejména:
• spolupracuje s vedením školy, se speciálními pedagogy, třídními učiteli, asistenty pedagoga,
• spolupracuje se psychologem v poradenském zařízení,
• spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP,
• provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
• předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
• průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky,
• koordinuje spolupráci třídních učitelů se speciálním pedagogem,
• pomáhá ve výchovném poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese,
• pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce,
• metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
• podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření,
• spolupracuje se školním metodikem prevence,
• o své činnosti si vede písemné záznamy,
• spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte,
• je ochráncem práv dítěte v prostředí škol.

Školní metodik prevence zejména:
• spolupracuje s vedením školy, se speciálními pedagogy, třídními učiteli, asistenty pedagoga,
• pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole,
• sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci,
• poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit,
• koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole,
• spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek,
• zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji,
• spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních,
• ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům,
• podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit,
• pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy.

http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolni-poradenska-pracoviste

Vypracovala: Mgr. Lenka Wágnerová