Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Spolupráce s ÚAMK

Dopravní výchova na základní škole praktické

Dopravní výchova na základních školách má své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především z toho důvodu, že nejvíce ohroženou věkovou kategorií účastníků provozu na pozemních komunikacích, jsou právě děti. Ohroženou proto, že provoz na našich ulicích a silnicích je čím dál hustší, a tedy i nebezpečnější. Každoročně se zvyšuje počet dopravních nehod i počet osob při těchto nehodách postižených. Často se kolem sebe setkáváme s bezohledností, agresivitou a riskováním.

Chceme-li děti uchránit před nehodami, je důležité včasné učení základních pravidel bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Je důležité děti naučit, aby se disciplinovaně a sa-mostatně pohybovaly v dopravních situacích, na ulici, hřišti a znaly základní pravidla a rizika při pohybu v silničním provozu.

V rámci povinné školní docházky je dopravní výchova zařazena do různých učebních předmětů. Jsou to především předměty: prvouka, český jazyk, vlastivěda, přírodověda, tělesná výchova, pracovní vyučování. Žáci základních škol by měli znát pravidla pro chůzi na komunikacích i pro jízdu na kole. Měli by se naučit uplatňovat i respektovat základní pravidla chůze a jízdy na kole. Na druhém stupni mají žáci možnost navštěvovat nepovinný předmět nebo zájmový kroužek „Dopravní výchova“, po jehož absolvování by se mohli přiblížit k získání řidičského oprávnění k jízdě na malém motocyklu.

Výuka dopravní výchovy na základních školách praktických není příliš odlišná od výuky na běžných základních školách. Přesto má svá specifika:

Výuka musí v první řadě respektovat a akceptovat individuální možnosti a schopnosti každého žáka. Je nutné mít na zřeteli, že školu navštěvují i žáci se zdravotním postižením, či zdravotním znevýhodněním a ze sociálně znevýhodněného prostředí. V případě některých žáků se tak základní škola stává první institucí, kde se dítě podrobněji obeznámí s dopravními prostředky, základními barvami, světelnými signály a dalšími důležitými poznatky o dopravě.

Je proto důležité zaměřit se na výuku dopravní výchovy již od 1. ročníku. Zde by si žáci měli osvojit základní znalosti (barvy, strany, pojmy nahoře – dole, vpředu – vzadu, názvy dopravních prostředků apod.) a zvládnout chůzi po chodníku a v útvaru. V dalších ročnících učivo úměrně rozšiřovat, nenásilně a vhodně zařazovat do každodenních činností. Soustavně opakovat a procvičovat. Výuku o dopravní kázni je vhodné propojovat a včleňovat do jednotlivých předmětů, což má žákům umožnit pochopit pravidla chování v dopravě v co nejširších souvislostech.

Pro trvalejší uchování poznatků je nesmírně důležitá názorná výuka, která spočívá ve smyslovém vnímání žáka. Je proto významné začleňovat jiné formy a metody práce, které spočívají hlavně v názorném a prožitkovém učení. Vyučování dopravní výchovy by mělo proto probíhat především prostřednictvím her a dalších činností, které mají výchovný charakter. Právě při nich děti většinou ztrácejí pocit nejistoty a nebojí se projevů vlastní samostatnosti. Dominantní místo má činnostní učení. To umožňuje žákům se v maximální míře zapojit do všech aktivit a získat potřebné dovednosti a návyky z dopravní výchovy uplatnitelné v běžném životě.

 

Dopravní výchova ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu

Od školního roku 2007-2008 se začne na základních školách vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů, které si každá škola vytvoří podle vlastních podmínek a možností. Ve vztahu k dopravní výchově je pozitivní fakt, že si může každá škola vyčlenit více prostoru pro zařazení dopravní výchovy do učiva. Je pouze na zvážení každé školy, jaké podmínky pro výuku má a do jaké míry se chce výuce této problematiky věnovat.

Jednoznačně lze říci, že zabývat se touto problematikou je opodstatněné.

To především z těchto důvodů:
- bezpečnosti dětí
- osvojování pravidel bezpečného chování v provozu na pozemních
- komunikacích
- přenosu potřebných návyků a dovedností z oblasti dopravní výchovy do
- každodenního života

Pro tento záměr byl vytvořen následující pedagogický materiál, který by měl vyučujícím usnadnit zařazení dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů i poskytnout dostatek námětů pro práci s žáky.

 


icon_pdf.gif  Soubor ke stažení:   Dopravní výchova pro I. ročník

icon_pdf.gif  Soubor ke stažení:   Dopravní výchova pro II. ročník

icon_pdf.gif  Soubor ke stažení:   Dopravní výchova pro III. ročník

icon_pdf.gif  Soubor ke stažení:   Dopravní výchova pro IV. ročník

icon_pdf.gif  Soubor ke stažení:   Dopravní výchova pro V. ročník

icon_pdf.gif  Soubor ke stažení:   Dopravní výchova pro VI. ročník

icon_pdf.gif  Soubor ke stažení:   Dopravní kurz