Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Wágnerová 
Tel.: 325 643 312

Konzultační hodiny

pro žáky a rodiče: dle dohody
pro žáky: kdykoli dle potřeby

Se svými problémy se mohou žáci svěřit SCHRÁNCE DŮVĚRY (chodba v 1. patře) 

Práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace preventivního programu školy a školní preventivní strategie
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci – záškoláctví, agresivity, šikany, závislostí a dalšího rizikového chování
 • monitorování rizikového chování
 • přímá pomoc žákům a jejich rodičům s podezřením na projevy rizikového chování
 • poskytování informačních a metodických materiálů

Obecné okruhy témat primární prevence

 • osobnostní rozvoj (sebepojetí, hodnoty, sebeúcta, sebedůvěra, komunikace …)
 • prevence užívání návykových látek – závislostí (drogy včetně alkoholu a tabáku)
 • prevence gamblingu a virtuálních drog
 • prevence šikany, kyberšikany a agresivního chování
 • prevence kriminality a delikvence
 • lidská práva a právní povědomí
 • extremismus (skinheads, hooligans …)
 • sekty a jiné manipulativní skupiny
 • prevence rasismu a xenofobie (Romové, menšiny a etnika, sociální vyloučení …)
 • zdravý životní styl
 • prevence poruch příjmu potravy

Dokumenty

Důležité odkazy

Skip to content