Základním principem vzdělávání žáků s Poruchou autistického spektra (PAS) na naší škole je individualizace. Děti s PAS mají velmi různorodé symptomy a variabilita projevů je široká, proto jejich výchova a vzdělávání zahrnuje do detailů propracovanou individuální volbu metod a postupů, ale i individuálně upravené prostředí, komunikaci, motivaci a vizualizaci. Každému dítěti vytváříme ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem individuální vzdělávací plán. Při jeho sestavování respektujeme potřeby žáka, vycházíme ze specifik jeho postižení a především z úrovně chronologického i mentálního věku.

Žáky vzděláváme dle jejich individuálních předpokladů. Vzdělávací metody respektují zvláštnosti a individuální úroveň dítěte:

  • vycházejí z osobnostních charakteristik a využívají silných stránek žáka
  • snižují kognitivní deficity, které jsou zapříčiněny poruchou autistického spektra
  • zvyšují flexibilitu myšlení a chování žáka
  • budují přiměřené chování a současně odbourávají projevy nevhodného chování

Úzce spolupracujeme s rodinou při výchově a vzdělávání dítěte.

Výuka je doplněna o individuální logopedickou péči. Pracujeme s pestrou škálou didaktických pomůcek, využíváme moderní technologie – počítače, interaktivní tabule, iPad.


Skip to content