Naše základní škola se zabývá výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které jim znemožňují vzdělávání na běžných základních školách. Navštěvují ji žáci se sníženými rozumovými schopnostmi a kombinovanými vadami, jako například s logopedickými nedostatky

a vadami řeči, poruchami koncentrace, hyperaktivitou.  Jsou zde i žáci s diagnózou autismu. 

Po dobu výuky se žákům věnují speciální pedagogové a asistenti pedagoga s bohatými pracovními zkušenostmi.

Našim žákům nabízíme:

 • individuální přístup a individuální vzdělávací plány
 • péči speciálních pedagogů
 • pomoc asistentů pedagoga
 • malý počet žáků ve třídě
 • logopedickou péči nebo její zajištění
 • speciální a kompenzační pomůcky
 • výuku zaměřenou na čtenářskou a matematickou gramotnost
 • výuku s prvky dopravní výchovy
 • výuku anglického jazyka
 • využívání iPadů, interaktivních tabulí a počítačů nejen ve výuce
 • činnost školní družiny
 • cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu s pecí, školní pozemek

Podmínky přijetí:

 • žádost zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení

Vzdělávací program:

ŠVP STANDARD č. j. 0329/2016/ZSNNB

vypracovaný dle RVP pro základní vzdělávání.

(pozn. RVP – rámcový vzdělávací program)
Školní vzdělávací programy jsou k dispozici v kanceláři školy.

Skip to content