Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012586

Název projektu:
Škola hrou II

Doba realizace:
od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021

Cíle:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

1. Podpora profesního růstu pedagogických pracovníků. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování akreditovaných vzdělávacích programů. 

Pedagogové budou podpořeni v následujících oblastech:

a) osobnostní rozvoj
b) rozvoj ICT kompetencí
c) cizí jazyky
d) kariérové poradenství
e) polytechnická výchova
f) kulturní povědomí

2. Podpora žáků prostřednictvím projektových dnů ve škole i mimo školu. 
Pomocí projektového vzdělávání budou děti vedeny k samostatnému zpracování určitých úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Děti budou spolupracovat na dosažení cíle projektu, který je představován určitým konkrétním výstupem, tj. výrobkem, praktickým řešením problému aj. Projekty budou mít podobu integrovaných témat. Děti se budou učit samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů. Dále budou rozvíjet své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii.

3. Podpora žáků v zájmové činnosti a smysluplném využívání jejich volného času.
Realizovat budeme klub zábavné logiky a deskových her a badatelský klub. Oba kluby budou mít formu volnočasové aktivity. Činnosti klubu zábavné logiky se budou zaměřovat např. na rozvoj logiky, verbálních schopností, matematických schopností, představivost, kreativitu, důvtip, vnímání, postřeh apod. Badatelský klub bude zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v technických oborech. Bude rozvíjet schopnost posuzování argumentů, samostatné objevování techniky prostřednictvím osobní zkušenosti, samostatnost a kreativity.

Klub bude realizován ve středu od 13:30 hodin do 15:00 hodin.
Vedoucím klubu zábavné logiky a deskových her bude Mgr. Monika Nováková.
Vedoucím badatelského klubu bude Mgr. Lenka Wágnerová.

4. V projektu Škola hrou II. bude podpořena rovněž školní družina projektovými dny a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Skip to content