Jdi na obsah Jdi na menu
 

 test01_450.jpg

 

 

Pojďte s námi přivítat jarní sluníčko
S dětmi z přípravného stupně základní školy speciální i s ostatními dětmi naší školy jsme chtěli sobě i našemu okolí zpříjemnit nadcházející období a vybídnout sluníčko, aby nás víc hřálo v této náročné době. Proto žáci naší školy v době distanční výuky nakreslili veselá sluníčka, která zdobí strom před budovou naší školy.
Krásné sluníčkové dny Vám všem přejí děti, žáci a zaměstnanci Základní školy, Náměstí Republiky 303.

20210414_091625.jpg 20210414_091655.jpg
11.jpg 12.jpg

 

 

letak1_1300kusua5_predek450pix.jpg

letak1_1300kusua5_zadek450pix.jpg

 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 2020/ 2021
(Školní řád v celém znění a dodatek č. 1 najdete zde ...)

Distanční vzdělávání

Povinnosti žáků: 
• Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky. 
• Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě. 
• Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. 
• Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem. 

Režim:
• Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh hodin při prezenční výuce a rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání.
• Při distančním způsobu vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. Frekvence a způsob výuky při distančním vzdělávání závisí na technických a komunikačních možnostech žáků.

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:
• on-line výukou,
• kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výuky (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinaci distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuky pro druhou část, 
• off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky, 
• individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, 
• komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, 
• zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení, 
• informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení a vedení žáka k sebehodnocení,
• pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám, 
• průběžnou kontrolní a hospitační činností vedení školy. 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky (zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách). 

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva, škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu. 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. 

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě. 

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm. 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech: 
• mailem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně 
• písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

Podmínky zacházení s majetkem školy: 
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

Stravování:
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.  Na způsobu vyzvedávání obědů se ZZ domluví s vedoucí školní jídelny.

 

 

 

logo_mesta1.png

Děkujeme městu Městec Králové za podporu našich akcí a péči o budovu, ve které jsme v pronájmu.

ruku_-v_ruce.png

Děkujeme sponzorům a rodičům našich současných i bývalých žáků za poskytování drobných sponzorských darů v podobě materiálu na pracovní vyučování.